Polityka prywatności i regulamin

 1. Wprowadzenie

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że prowadząc Mentore sp. z o.o  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183 dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel serwisu internetowego Mentore.pl.  zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

 1. Dane osobowe

2.1. Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł. 

 1. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną stroną internetową.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową 

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. 

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera swoje dane w postaci adresu e-mail oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili wyrażoną zgodę możesz odwołać. 

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny. 

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Social Media

Na stronie znaleźć możesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

 1. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 1. w przypadku, gdy  przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 1. w przypadku, gdy  przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 1. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. 

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. 

 1. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się pod następującymi danymi:

Mentore sp. z o.o  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183,  email: biuro@mentore.pl (administrator danych).

Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

 1. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

 1. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych. 

 1. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

–  dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; 

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

– wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu. 

E.    Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli: 

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub 

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz 

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

 1. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wskazano w pkt 2.2. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies. W związku z tym informujemy Cię o najistotniejszych elementach plików cookies, tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

 1. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne. 

Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać. 

Pliki cookies wykorzystywane są aby:

– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

–  dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), 

– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3.    Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne. 

Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.  

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

 1. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych  umożliwiamy kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Mentore sp. z o.o  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183, email: biuro@mentore.pl (administrator danych).

 Informacje ogóle i definicje

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego mentore.pl prowadzonego przez Mentore sp. z o.o , ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn, tel. 89 524-24-51 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183, email: biuro@mentore.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

 

Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;

 

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem

 

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mentore.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;

 

Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem
funkcjonalności Serwisu;

 

Usługa – dostępna w Serwisie usługa konsultacji przeprowadzana zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;

 

Sprzedawca –  Mentore sp. z o.o,   wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883175, NIP 726 684 322, REGON 388139183, email: biuro@mentore.pl prowadzący sprzedaż i świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu;

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość produktu lub usługi.

 

II. Korzystanie z serwisu

 

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. W celu zakupu produktów: zamówienia lub usługi, Klient musi umieścić jest w Koszyku. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Podczas składania Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

III. Złożenie zamówienia

 

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem internetowego Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu lub Usługi,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt lub Usługę wraz z
   podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach, jeśli takie są,
  3. możliwości odstąpienia od Umowy.
  4. warunkach realizacji zamówionej usługi lub produktu.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

IV. Ceny, płatność i dostawa 

 

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
 3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób poprzez elektroniczny system płatności PayNow, którego właścicielem jest mBank, Centrala mBank S.A.ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Sekretariat tel. +48 22 829 00 00 NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy  nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237. 
 5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”, płatność Blikiem, płatność przelewem internetowym Paynow, płatność Google Pay, przelew bankowy.
 6. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 7. Dostawa Produktów elektronicznych jest darmowa.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Wzór dokumentu Prawo odstąpienia do umowy
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku
   materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  2. zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
   prawo odstąpienia od umowy.

VI. Odpowiedzialność za wady produktu

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta
  reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

VII. Zasady świadczenia usług

 

 1. Podczas składania Zamówienia na Usługę, Klient wskazuje tematykę konsultacji oraz podaje proponowany termin jej przeprowadzenia. W toku składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim Usługa zostanie zrealizowana.
 2. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji w szczególnych przypadkach.
 3. W celu przeprowadzenia konsultacji Klient powinien dostarczyć materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
 4. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail.
 5. Czas trwania jednej konsultacji wynosi 30 lub 60 minut. Jeżeli konsultacja ulega przedłużeniu, Klient obowiązany jest do dokonania opłaty uzupełniającej, która naliczana jest jako kolejne 30 minut lub 60 minut. 

VIII. Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie
  Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.
 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.
 3. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a
  także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania
   zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje
   z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych
   Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu,
  wysyłając wiadomość e‑mail pod adres biuro@mentore.pl lub telefonicznie 89 524-24-51. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

IX. Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

X. Prawa autorskie

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści
  dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutków wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie
  przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
  zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
  ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2021 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Scroll to Top